ดร.จริยา ศรมยุรา (ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานและนักจัดรายการประจำสถานีฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงาน กสทช. ในโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2563 ภายใต้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. 2563 (2020) ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.เชียงใหม่