เกี่ยวกับเรา

พระเจ้าทรงเป็นนักการสื่อสารโดยธรรมชาติ ในช่วงเวลาของการสร้าง พระองค์ทรงเผยพระวาทะและสิ่งต่างๆ ได้เกิดขึ้น ในฐานะนักสื่อสารคริสตชนเราต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสาร ถึงแนวความคิดของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เพื่อคนทั้งปวงในโลก การประกาศข่าวประเสริฐเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ นั่นหมายถึงการประกาศเกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสาร

พระคัมภีร์เป็นการเล่าเรื่องของการสื่อสารของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาติ พระวจนะของพระเยซูคริสต์ควรจะถูกประกาศไปยังประชาชนทุกคนในโลกนี้ สื่อนับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการประกาศ ผู้ทำสื่อคริสตชนจะต้องทำพันธกิจด้านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งจำเป็นและท้าทายสำหรับคนทำสื่อ การสื่อสารคริสตชนเป็นงานทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งนักสื่อสารมวลชนคริสตชนจะต้องอธิฐาน เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำซึ่งหมายความว่าพระคริสต์นั้นอยู่ในเราและทำงานผ่านเรา พระคริสต์ไม่เพียงแต่ใช้เราและพูดผ่านเราในฐานะที่เราเป็นทูตของพระองค์ (2 คร. 5:20) แต่พระองค์ยังทรงทำงานผ่านเราในการพัฒนา ว่างแผนและดำเนินการต่างๆ

“ความเชื่อ” มีความหมายมากกว่าความฝันหรือความปรารถนา เป็นความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์ แม้ว่าสิ่งต่างๆดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่นักสื่อสารมวลชนคริสตชนจะยังมุ่งมั่นในงานพันธกิจต่อไป “ความเชื่อช่วยให้เกิดความหวัง” ประสิทธิภาพของการสื่อสารคริสตชนอาจจะต้องพิจารณาจาก 3 ด้านต่อไปนี้ได้แก่ ด้านพระประสงค์ของพระเจ้า ด้านผลลัพธ์จากการทำงานของนักสื่อสารคริสตชน และ ด้านผลสะท้อนของผู้รับสื่อ

ในฐานะที่เราถวายตัวรับใช้งานพันธกิจของพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเปรียบได้ว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์ เสียงสันติทำพันธกิจด้านสื่อในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สู่ชาวโลก มีผู้คนจำนวนมากมายรู้จักพระเจ้าและอีกมากมายที่ได้รับการอวยพระและมีประสบการณ์ เจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรเสียงสันติอย่างมากมาย