วันนี้ (ศุกร์ที่ 3 ก.ค.2020) ดร.จริยา ศรมยุรา (ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ-สถานีวิทยุเสียงสันติ FM 99.75 MHz.) มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานและนักจัดรายการประจำสถานีฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนฯ ณ ห้องประชุมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง-แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการขยายผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินการกับเครือข่ายวิทยุชุมชนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชนและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่