เสียงสันติ เข้าร่วมประชุมโครงการ พัฒนาวิชาชีพเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง (การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่น)จัดโดย กสทช.ณ โรงแรมคันทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ … วันแรกของการประชุม 8/11/2018