ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน

ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน post thumbnail image

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (2023) ดร.จริยา ศรมยุรา : ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ&ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz มอบหมายให้คุณนิรันดร์ และคุณวีรศักดิ์ (ตัวแทนพนักงาน) เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ที่จัดโดยสำนักงาน กสทช. เขต 32 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตังหวัดเชียงใหม่